vineri, martie 1, 2024
ACTUALITATEComunicatul oficial al protestului din 7 martie împotriva obligativității vaccinării în România

Comunicatul oficial al protestului din 7 martie împotriva obligativității vaccinării în România

Organizatorii protestului împotriva obligativității vaccinării din 7 martie ora 15:00, anunțat în premieră de către R3media, au remis presei comunicatul oficial al evenimentului.

Astfel, evenimentul va fi organizat de către Alianța Părinților, Asociația „Pro Consumatori”, „Medici pentru consimțământ informat”, „Neam Unit” și „Pro Decizii Informate”.

Conform documentului remis R3media, organizatorii spun că actualul proiect de lege, Plx 399/2017 „prevede obligativitatea vaccinării pentru copii și pentru adulţi (cu orice vaccinuri și oricâte vaccinuri ar decide statul), precum și amenzi uriașe în caz de refuz”.

Dacă va fi adoptat în forma actuală, acest proiect de lege „introduce de jure și de facto obligativitatea vaccinării în România”, spun ei.

Citești și ajuți! Cumpără cartea: Evul întunecat, noua moralitate de Joseph Sobran vei contribui la susținerea libertății ideilor și implicit, a siteului R3media.

Organizatorii amintesc parlamentarilor că există mai multe reglementări interne și internaționale care interzic obligativitatea vaccinării și în acest context își exprimă cinci doleanțe:
„1- Legea să asigure pacientului dreptul să refuze vaccinarea
2 – Medicului să i se permită să informeze corect pacientul şi să decidă liber dacă recomandă vaccinarea, sau nu, în funcţie de interesul şi starea de sănătate a pacientului.
3 – Să fie eliminate orice fel de sancţiuni pentru pacienţii sau medicii care refuză vaccinarea.
4 – Să fie eliminată noțiunea de obligativitate a vaccinării sub orice formă (explicită, sau implicită) prin măsuri punitive și coercitive.
5-Noţiunea de obligativitate să fie înlocuită în textul legii cu aceea de recomandare.”

De asemenea, organizatorii precizează că nu se protestează împotriva vaccinării, ci împotriva eliminării deciziei personale de fi vaccinat sau nu.

Iată comunicatul integral:

Alianța Părinților împreună cu Asociațiile Pro Consumatori, Medici pentru Consimțământ Informat, Neam Unit și Pro Decizii Informate,  organizează o manifestație publică, duminică 7 Martie 2021 orele 15, în București, Parcul Izvor – lângă Parlament.

Proiectul Legii privind vaccinarea persoanelor în România (PLx 399/2017 din Camera Deputaților) conţine prevederea obligativităţii vaccinării pentru întreaga populație.

Oricine verifică textul legii va constata că articolele 6, 13, 16, 68, 71 (și nu numai) prevăd obligativitatea vaccinării pentru copii și pentru adulţi (cu oricâte vaccinuri și ori de câte ori ar decide statul), precum și amenzi uriașe în caz de refuz.

Deci, este dincolo de orice îndoială faptul că acest proiect de lege, dacă ar fi adoptat în forma actuală, ar introduce de jure și de facto obligativitatea vaccinării în România.

Amintim parlamentarilor că au fost aleși pentru a servi poporul român în deplin respect pentru prevederile constituţionale și pentru prevederile altor legi aflate în vigoare. Le amintim, de asemenea, că:

1- În România nicio intervenţie medicală nu poate fi obligatorie. Orice cetățean român are dreptul să refuze sau să oprească orice intervenţie medicală asupra propriei persoane (drept prevăzut în Legea drepturilor pacientului – Legea nr.46/2003, art.13).

2– Legea privind reforma în domeniul sănătăţii (nr.95/2006) stipulează că medicul trebuie să acționeze respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri orice intervenţie medicală asupra sa – Art.382.(1).

3- Constituţia României garantează drepturi individuale care împiedică legiferarea oricăror acte medicale obligatorii. Orice persoană are dreptul la integritate fizică (Art.22), libertatea individuală este inviolabilă (Art.23) și orice persoană are dreptul să dispună de ea însăşi (Art.26).

4- Codul Civil garantează integritatea şi autodeterminarea persoanei. Integritatea fizică și autodeterminarea oricărei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege – Art. 61.(1). Corpul uman este inviolabil. Orice persoană are dreptul la integritate fizică -Art. 64.(1),(2).

Din dreptul internațional

1- Convenția de la Oviedo prevede ca regulă de bază suveranitatea principiului consimțământului liber, informat și neviciat (Art.5) și primatul interesului binelui persoanei față de interesul general al societății sau științei (Art.2). Convenția este un tratat al Consiliului European ratificat de țara noastră prin Legea nr. 17 din 22 februarie 2001.

2- Codul Nurenberg  și numeroase alte tratate internaționale precum Declarația de la Geneva, Raportul Belmont, Declarația de la Helsinki, susțin autodeterminarea persoanei și necesitatea consimțământului informat.

Obligativitatea vaccinărilor vine în contradicție cu toate aceste reglementări de drept intern și internațional, cu etica și deontologia medicală, cu logica simplă și cu bunul simț. Oricât de bun ar fi un produs sau un medicament, el nu poate fi impus peste voința persoanei. Mai mult decât atât, pentru orice tratament medical, consimțamântul persoanelor este interzis a fi manipulat cu scopul determinării la efectuarea unui act medical.

Acuzarea părinților de “neglijență medicala” dacă nu doresc să îșî vaccineze copilul (art.66 pct.e) din proiectul de lege), fără a se ține cont că aceștia sunt factorul de decizie dacă copilul urmează sau nu a fi vaccinat, la recomandarea medicului care consultă copilul, este un abuz.

Nu se ține cont de faptul că în virtutea autorității părintești, părinții aleg să nu iși vaccineze copiii în condițiile în care populația este forțată la acceptarea unui act medical, fără o informare corectă și completă pro și contra vaccinare, fără analize imunologice și fără să existe răspunderea medicului sau a oricărei autorități care vrea să impună vaccinarea obligatorie, cu privire la reacțiile adverse ce pot apărea (practica dovedind că acestea sunt în număr alarmant de mare).

Utilizarea oricărui produs sau efectuarea oricărui act medical care presupune riscuri oricât de mici, trebuie să fie lăsate la libera alegere a oamenilor cărora acestea le sunt destinate. Legea trebuie să apere drepturi, nu să le anuleze, legea trebuie să prevină abuzuri, nu să le faciliteze.

Pe lângă viciierea (manipularea) consimțământului în aproape tot cuprinsul textului de proiect de lege, sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, statuate în Constituția României, după cum urmează :

Art.22 –(pct.1)Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.

Art.23 – (pct.1)Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.

Art.24 – (pct.1)Dreptul la apărare este garantat.

Art.26 – (pct.2)Dreptul persoanei de a dispune de ea insăși.

Art.29 – Libertatea conștiinței (pct.1) – ….nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie….contrar convingerilor sale. (pct.2) Libertatea conștiinței este garantată.

(pct.6)Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.

Art.30 – (pct.1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

Art.31 – (pct.1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(pct.2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(pct.4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

Art.32 – (pct.1) Dreptul la învățătură este asigurat prin….

Art.34 – (pct.1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat .

Art.48 – Familia (pct.1)….părinții au dreptul și îndatorirea de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.

Coroborate cu:

LEGEA 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Art.2 pct. (2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv și la viața de familie.

(3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legatură cu drepturile si obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.
(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, intreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul familiei.

Art.5 pct.2 – raspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților;

Pct.4 – intervenția statului este complementară.

CODUL CIVIL: Conținutul autorității parintești este prevăzut de dispozițiile imperative ale art.487 din Codul Civil, care spune : “Părinții au dreptul și îndatorirea de a creste copilul, îngrijind de sănătatea si dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzatoare a drepturilor pe care legea le recunoaște acestuia”.

In ceea ce privește intervențiile medicale asupra unei persoane, Codul Civil, la art. 67, dispune imperativ ca ,,nici o persoană nu poate fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.’’

LEGEA nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ;

TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE referitoare la protecţia sănătăţii umane şi dreptul la respectarea statutului, identităţii religioase si cofesionale a bisericilor, asociatiilor si comunitatilor crestine.

DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A  DREPTURILOR OMULUI  cu privire la dreptul la viaţă şi libertate, dreptul la protecţia vieţii personale şi de familie împotriva oricăror imixtiuni arbitrare, dreptul la libertatea gândirii, de conştiinţă şi de religie dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării;

CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE referitoare la dreptul la viaţă, dreptul la libertate, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi dreptul la libertatea de exprimare;

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE referitoare la dreptul la viaţă, dreptul la integritatea persoanei, dreptul la libertate, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, dreptul la libertatea de exprimare, drepturile speciale ale copilului.

CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI referitoare la dreptul inerent la viaţă, dreptul la libertatea de opinie, dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, dreptul la protecţia copilului împotriva oricăror forme de violenţe şi vătămări;

TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ referitoare la respectarea libertăţilor şi drepturilor omului, protecţia specială a drepturilor copilului.

Atragem atenția în mod deosebit asupra faptului că peste 10 zile, pe 17 martie, pașaportul digital de vaccinare va intra în procesul de legalizare și va fi impus în Uniunea Europeană. Anunţul a fost făcut de președinta Comisiei Europene.

Dacă legea vaccinării va fi votată în forma actuală, acest lucru va atrage după sine și obligativitatea pașaportului de vaccinare.

Pentru toate motivele prezentate CEREM amendarea proiectului de lege după cum urmează:

1 – Legea să asigure pacientului dreptul să refuze vaccinarea, un act medical.
2 – Medicului să i se permită să informeze corect pacientul şi să decidă liber dacă recomandă vaccinarea, sau nu, în funcţie de interesul şi starea de sănătate a pacientului.
3 – Să fie eliminate orice fel de sancţiuni pentru pacienţii sau medicii care refuză vaccinarea.
4 – Să fie eliminată noțiunea de obligativitate a vaccinării sub orice formă (explicită, sau implicită) prin măsuri punitive și coercitive.

5 – Să se elimine art.40 L. “Sesizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la existenţa unei suspiciuni de încălcare a dreptului copilului la sănătate de către părinţi…”

6 – Noţiunea de obligativitate să fie înlocuită în textul legii cu aceea de recomandare.

În concluzie, nu pentru ideea vaccinării se ridică opoziția, ci efectiv datorită faptului că decizia omului de a se vaccina sau nu, în totală și reală cunoștință de cauză, este un act de dispoziție personal care privește existența și integritatea fizică a acestuia, conferindu-i dreptul inviolabil și inalienabil la viață și sănătate.

 Prin obligarea la vaccinarea în masă și fără discernământ din partea autorităților de specialitate abilitate, a persoanelor din Romania, precum și prin sancțiunile aplicate persoanelor fizice, juridice și părinților care refuză vaccinarea, deși aparent, la nivel declarativ, scopul prezentei legi este acela de a “asigura dreptul la sănătate individuală și colectivă”, în fapt , prin însăși cuprinsul ei se încalcă in mod flagrant dreptul pretins a fi apărat .

 

spot_img

CITEȘTE MAI MULT

PARTENERI

Loading RSS Feed

Loading RSS Feed

11 COMENTARII

  1. Jos labele de pe corpul nostru! Faceti si voi acum precum au facut criminalii aia in al doi-lea razboi mondial cu evreii?! Mars!

  2. NU INTELEG PE GUVERNANTII NOSTRII CARE SANT ACOLO DATORITA POPORULUI AM ALES PE ACESTI INDIVIZI.IN FRUNTEA TARII CA SA NE APERE SA NE PROTEJEZE FARA SA NE PERSECUTE SANT PLATITI DE POPULATIE PENTRU ACESTE SERVICII .NU AM VOTAT SUBT NICI UN MOTIV SA NE ELIMINE DREPTURILE NOASTRE DE LIBER ARBITRU INDIFERENT IN CEA CE NE PRIVESTE PERSOANA NOASTRA COPII NOSTRII SI FAMILIA NOASTRA .EI SANT SALARIATII NOSTRII SANT PLATITI DE POPOR SI TREBUIE SA ASCULTE VOCEA POPORULUI SI NU AL CINE STIE CE SANATATE MONDIALA SAU OMS -URI CARE VINDE VACCINURI PENTRU BENEFICIUL LOR SI IN DEZAVANTAJUL NOSTRU ..NU SANT CONTRA VACCINULUI …SANT CONTRA OBLIGATIVITATII SI A REPERCURSIUNILOR A CEA CE SA INTAMPA DACA REFUZAM VACCINAREA DIN VARII MOTIVE ..SAU ..ABSOLVIREA ORICARUI RESPONSABILITATE PENTRU REPERCURSIUNI ULTERIOARE DE LA VACCIN …….FIECARE PERSOANA NU TREBUIE SA JUSTIFICE NIMANUI DACA O PERSOANA HOTARESTE SA NU SE VACINEZE .PLUS PE DE ALTA PARTE SA NU SE FACA LEGI INCRUCISATE CARE ACESTI OAMENI CARE REUZA VACINAREA SA FIE PERSECUTAT SI HAITUIT DE ANGAJATORI SAU ALTE INSTITUTII …. CA NISTE FIINTE SALBATICE DIN JUNGLA SANTEM FIINTE UMANE SI NU COBAI FIECARE RASPUNDE DE PERSOANA PROPRIE .
    .

  3. Foarte buna observatia de mai sus!
    Spunem NU obligativitatii vaccinarii !!!!
    Spunem NU ” santajului” de orice fel in care “fara vaccin, nu vei putea” : sa faci scoala, sa calatoresti, sa te aprovizionezi, sa te tratezi medical pentru diferite posibile afectiuni fara nicio legatura cu covid… ETC.

  4. Sa se specifice că nici Constrângerea prin măsuri colaterale sau indirecte sa nu fie admisă!!! De ex., nu fac obligatorie vaccinarea, dar nu îi primesc pe elevi și studenți la cursuri, examene, sau magazinele nu îți permit accesul, întreprinderile nu oferă servici sau servicile daca nume vaccinam!!!

  5. Punctele agendei globaliste trebuie atinse. Se va merge cu fiecare dintre ele până la limita suportabilităţii maselor.

  6. Statul nu va vaccina pe nimeni cu forta. Deci vor afirma ca nu este obligativitate. Dar angajatorii , avand o baza legala, vor avea “optiunea” de a nu te mai primi la serviciu pe motiv ca nu ai fost vaccinat. Nu mai mentionam faptul ca un asa zis vaccin care nu stimuleaza sistemul imunitar si nu intrerupe transmisia bolii nu se numeste vaccin. Sau ca exista studiu stiintific ca RT-PCR au o rata mare de eroare si ca nu sunt deloc potrivite pentru detectia infectarii cu SARS COV. Este ca si cum ai spune unui croitor ca trebuie sa coase cu … picamerul.

    • Atâta timp cât un medic primește 100 lei/ora pt ca vaccinează iar o asistenta 50 lei/ore tot pt ca vaccina, a, pandemia e în floare. Este în interesul firmelor, doctorilor s. a sa avem teste pozitive. Cine poate sa contoleze dacă rezultatul testului este autentic sau nu? Nimeni! Deci, se pot trece teste pozitive pe banda fără nici o frica. Când o sa se închidă robinel banilor, o sa scadă și numărul de teste pozitive. Pana atunci…. banul vorbește.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

38,400FaniÎmi place

CELE MAI CITITE 24 h

Articole RELAȚIONATE